Bangkok

Wat Pho 1: วัดโพธิ์ (วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม)

Thai's Panorama for your website :  Embed in your web

Wat Pho 1: วัดโพธิ์ (วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม)
Author: 
poj1967
Pano description: 

วัดโพธิ์ หรือนามทางราชการว่า วัดพระเชตุพนวิมลมัง คลาราม ราชวรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกและ เป็นวัดประจำรัชกาลที่ 1 แห่งราชวงศ์จักรี เนื่องจากพระ บาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สถาปนาวัดโพธารามวัดเก่า ที่เมืองบางกอก ครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นวัดหลวง ข้างพระบรมมหาราชวัง และที่ใต้พระแท่นประดิษฐาน พระพุทธเทวปฏิมากร พระประ ธานในพระอุโบสถเป็นที่บรรจุ พระบรมอัฐิของพระองค์ท่านไว้ด้วย

Wat Pho , is a Buddhist temple in Phra Nakhon district, Bangkok, Thailand. It is located in the Rattanakosin district directly adjacent to the Grand Palace. Known also as the Temple of the Reclining Buddha, its official name is Wat Phra Chettuphon Wimon Mangkhalaram Ratchaworamahawihan. The temple is also known as the birthplace of traditional Thai massage.

Wat Bowonniwetvihara 3 : วัดบวรนิเวศวิหาร

Thai's Panorama for your website :  Embed in your web

Wat Bowonniwetvihara 3 : วัดบวรนิเวศวิหาร
Author: 
poj1967
Pano description: 

วัดบวรนิเวศวิหาร หรือ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 โดยสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพ ได้ทรงมีพระดำริโปรดให้สร้างขึ้น เป็นที่ประทับของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกและเป็นที่ตั้งของ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

Wat Bowonniwet Vihara is a first class Royal Buddhist monastery of the Dhammayut tradition, located on the northeast side of Bangkok's Ratanakosin island, just inside the old city wall bordering Banglumpoo canal, on Pra Sumeru road. The monastery's name comes from the Pali language: Pavara+niwesa and translates as the Excellent Abode Monastery.

Wat Bowonniwetvihara 2 : วัดบวรนิเวศวิหาร

Thai's Panorama for your website :  Embed in your web

Wat Bowonniwetvihara 2 : วัดบวรนิเวศวิหาร
Author: 
poj1967
Pano description: 

วัดบวรนิเวศวิหาร หรือ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 โดยสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพ ได้ทรงมีพระดำริโปรดให้สร้างขึ้น เป็นที่ประทับของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกและเป็นที่ตั้งของ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

Wat Bowonniwet Vihara is a first class Royal Buddhist monastery of the Dhammayut tradition, located on the northeast side of Bangkok's Ratanakosin island, just inside the old city wall bordering Banglumpoo canal, on Pra Sumeru road. The monastery's name comes from the Pali language: Pavara+niwesa and translates as the Excellent Abode Monastery.

Wat Bowonniwetvihara 1 : วัดบวรนิเวศวิหาร

Thai's Panorama for your website :  Embed in your web

Wat Bowonniwetvihara 1 : วัดบวรนิเวศวิหาร
Author: 
poj1967
Pano description: 

วัดบวรนิเวศวิหาร หรือ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 โดยสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพ ได้ทรงมีพระดำริโปรดให้สร้างขึ้น เป็นที่ประทับของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกและเป็นที่ตั้งของ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

Wat Bowonniwet Vihara is a first class Royal Buddhist monastery of the Dhammayut tradition, located on the northeast side of Bangkok's Ratanakosin island, just inside the old city wall bordering Banglumpoo canal, on Pra Sumeru road. The monastery's name comes from the Pali language: Pavara+niwesa and translates as the Excellent Abode Monastery.

Wat Arun : วัดอรุณราชวราราม

Thai's Panorama for your website :  Embed in your web

Wat Arun : วัดอรุณราชวราราม
Author: 
poj1967
Pano description: 

วัดอรุณราชวรารามเป็นวัดโบราณ สร้างในสมัยอยุธยา ว่ากันว่าเดิมเรียกว่า วัดมะกอก และกลายเป็นวัดมะกอกนอกในเวลาต่อมา เพราะได้มีการสร้างวัดขึ้นอีกวัดหนึ่งในตำบลเดียวกัน แต่อยู่ในคลองบางกอกใหญ่ ชาวบ้านเรียกวัดที่สร้างใหม่ว่า วัดมะกอกใน (วัดนวลนรดิศ) แล้วจึงเรียกวัดมะกอกซึ่งอยู่ปากคลองบางกอกใหญ่ว่า วัดมะกอกนอก ส่วนเหตุที่มีการเปลี่ยนชื่อเป็นวัดแจ้งนั้น เชื่อกันว่า เมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงตั้งราชธานีที่กรุงธนบุรีใน พ.ศ. 2310 ได้เสด็จมาถึงหน้าวัดนี้ตอนรุ่งแจ้ง จึงพระราชทานชื่อใหม่ว่าวัดแจ้ง แต่ความเชื่อนี้ไม่ถูกต้อง เพราะเพลงยาวหม่อมภิมเสน วรรณกรรมสมัยอยุธยาที่บรรยายการเดินทางจากอยุธยาไปยังเพชรบุรี ได้ระบุชื่อวัดนี้ไว้ว่าชื่อวัดแจ้งตั้งแต่เวลานั้นแล้ว

Wat Arun, the Temple of Dawn, is one of Bangkok's best know landmark. It stands on the west bank of the Chao Phraya River in Thon Buri. Wat Arun is best seen from the opposite bank of the river; it glistens in the sunlight during the day and stands dark and noble at dawn or dusk. A visit to the beautiful, peaceful monastery complex surrounding the familiar towers is very worth-while. These towers, the "Phra Prang," although best known, the only part of Wat Arun. It also contains narrow lanes; elegant, old white buildings; shrines, pools of turtles;
The towers of Wat Arun are built of brick covered with stucco. The decorations are unique; thousands of pieces of multicolored Chinese porcelain. In niches in the central tower are green figures of the God Indra seated on Erawan, the traditional Thai three-headed elephant. Niches in the smaller towers contain figures of the Moon God, on a white horse. The trident of Shiva extends from the top of each tower. The central balcony commands an impressive view of Bangkok across the river. From here one can see the Grand palace, the Temple of the Emerald Buddha and the spacious Wat Po. Wat Arun figures in one of Thailand's most colorful festival, the Royal Tod Kathin. Then His Majesty the King travels down the river in a procession of Royal barges to present new robes to the monks after their three-month lent period.

Vimanmek palace 2 : พระที่นั่งวิมานเมฆ

Thai's Panorama for your website :  Embed in your web

Vimanmek palace 2 : พระที่นั่งวิมานเมฆ
Author: 
poj1967
Pano description: 

พระที่นั่งวิมานเมฆเป็นพระที่นั่งที่สร้างด้วยไม้สักทองที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเป็นพระที่นั่งถาวรองค์แรกในพระราชวังดุสิต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นในพระราชวังดุสิต (ซึ่งในรัชสมัยของพระองค์เรียกว่า พระราชวังสวนดุสิต) ใน พ.ศ. 2444 โดยโปรดเกล้าฯ ให้รื้อพระที่นั่งมันธาตุรัตนโรจน์ ที่โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นที่เกาะสีชังเมื่อ พ.ศ. 2435 แต่ยังสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์ โดยโปรดเกล้าฯ ให้พระราชโยธาเทพ (กร หงสกุล ต่อมาเป็นพระยาราชสงคราม) เป็นนายงานรื้อพระที่นั่งมันธาตุรัตนโรจน์จากเกาะสีชังมาสร้างในสวนดุสิต และพระราชทานนามว่า "พระที่นั่งวิมานเมฆ" และทรงวางศิลาฤกษ์พระที่นั่งเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2443 โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ทรงกำกับการออกแบบ และ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการเฉลิมพระที่นั่งวิมานเมฆ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2445

Upon his return from Europe in1897, King Rama V (1868-1910) used his personal money to purchase orchards and paddy fields between Padung Krungkasem Canal and Samsen Canal for the construction of a royal garden which he named ?the Dusit Garden?.

The first permanent residence in Dusit Garden was Vimanmek Mansion, built in 1900 by the royal command of King Rama V. The mansion was in fact his former Summer Palace, the Munthaturaltanaroj Residence of the Chuthathujrachathan at Koh Sri Chang, Chonburi, that was dismantled and rebuilt under the supervision of HRH Prince Narissaranuwaddhiwongse. The celebration for the completion of Vimanmek Mansion was held on March 27, 1901. King Rama V moved from the Grand Palace to reside in Vimanmek Mansion for 5 years until the completion of the Amporn Satarn Mansion in 1906 where he lived until his untimely death in 1910. As a result, Vimanmek Mansion become deserted and the royal family moved back to the Grand Palace.

In 1925, near the end of his reign, King Rama VI gave permission to for H.R.H. Indharasaksaji, his wife, to take up residence in a section of Vimanmek Mansion. After his death, she moved to the Residence in Suan Hong compound situated north of Vimanmek Mansion. Since then, the Vimanmek Mansion has not been used as a royal residence and has been used as a place of storage by the Bureau of the Royal Household for the past 50 years.

King Rama VII ordered a few renovations to the Mansion. For example, he ordered the installation of electrical wiring and repairs to the main pier at the man-made lake in the garden.

In 1982, on the auspicious occasion of the Royal Bicentennial Celebrations of Bangkok, Her Majesty the Queen asked for His Majesty?s permission to renovate the Mansion to be used as a museum to honour King Rama V by displaying his photographs, art and artefacts to commemorate royal visits to Europe as well as to exhibit Thai handicrafts to serve as a showcase of the national heritage for future generations.

Vimanmek Mansion

Vimanmek Mansion is the largest residence in Dusit Garden. Its elaborate architectural style reflects a western influence. The building has two right-angled wings. Each wing is 60 metres long and 20 metres high. It is a three-storey building except for the part where the King resided, which is octagonal and has four-storeys. The ground floor is brick and cement while the upper floors are built of golden teakwood planks. There are altogether 31 exhibition rooms, some of which maintain the atmosphere of the past, especially the bedrooms, the Audience Chamber and the bathrooms. Some rooms house exhibitions of art works, for example, there is a silverware display room, a ceramic display room, a glassware display room and an ivory display room.

Besides Vimanmek Mansion and the Amporn Satarn Mansion in the compound of Dusit Garden or Dusit Palace (as it was later renamed by King Rama V), King Rama V allocated plots of land for the construction of residences for his Queens, consorts, sisters, daughters, and his other wives. He also named gardens, canals, gates and roads after the names of ancient Chinese porcelain commonly called ?Khrueng Kim Tung?, which were very popular at the time. For example, the residence that belonged to Her Majesty Queen Srisawarindhira was named Suan Hong Residence (Swan Garden Residence). Now these residences, which are no longer used by the Royal Family and located north of Vimanmek Mansion, have been turned into museum buildings and a hall for royal coaches to be shown to the general public.

Vimanmek palace 1 : พระที่นั่งวิมานเมฆ

Thai's Panorama for your website :  Embed in your web

Vimanmek palace 1 : พระที่นั่งวิมานเมฆ
Author: 
poj1967
Pano description: 

พระที่นั่งวิมานเมฆเป็นพระที่นั่งที่สร้างด้วยไม้สักทองที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเป็นพระที่นั่งถาวรองค์แรกในพระราชวังดุสิต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นในพระราชวังดุสิต (ซึ่งในรัชสมัยของพระองค์เรียกว่า พระราชวังสวนดุสิต) ใน พ.ศ. 2444 โดยโปรดเกล้าฯ ให้รื้อพระที่นั่งมันธาตุรัตนโรจน์ ที่โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นที่เกาะสีชังเมื่อ พ.ศ. 2435 แต่ยังสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์ โดยโปรดเกล้าฯ ให้พระราชโยธาเทพ (กร หงสกุล ต่อมาเป็นพระยาราชสงคราม) เป็นนายงานรื้อพระที่นั่งมันธาตุรัตนโรจน์จากเกาะสีชังมาสร้างในสวนดุสิต และพระราชทานนามว่า "พระที่นั่งวิมานเมฆ" และทรงวางศิลาฤกษ์พระที่นั่งเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2443 โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ทรงกำกับการออกแบบ และ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการเฉลิมพระที่นั่งวิมานเมฆ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2445

Upon his return from Europe in1897, King Rama V (1868-1910) used his personal money to purchase orchards and paddy fields between Padung Krungkasem Canal and Samsen Canal for the construction of a royal garden which he named ?the Dusit Garden?.

The first permanent residence in Dusit Garden was Vimanmek Mansion, built in 1900 by the royal command of King Rama V. The mansion was in fact his former Summer Palace, the Munthaturaltanaroj Residence of the Chuthathujrachathan at Koh Sri Chang, Chonburi, that was dismantled and rebuilt under the supervision of HRH Prince Narissaranuwaddhiwongse. The celebration for the completion of Vimanmek Mansion was held on March 27, 1901. King Rama V moved from the Grand Palace to reside in Vimanmek Mansion for 5 years until the completion of the Amporn Satarn Mansion in 1906 where he lived until his untimely death in 1910. As a result, Vimanmek Mansion become deserted and the royal family moved back to the Grand Palace.

In 1925, near the end of his reign, King Rama VI gave permission to for H.R.H. Indharasaksaji, his wife, to take up residence in a section of Vimanmek Mansion. After his death, she moved to the Residence in Suan Hong compound situated north of Vimanmek Mansion. Since then, the Vimanmek Mansion has not been used as a royal residence and has been used as a place of storage by the Bureau of the Royal Household for the past 50 years.

King Rama VII ordered a few renovations to the Mansion. For example, he ordered the installation of electrical wiring and repairs to the main pier at the man-made lake in the garden.

In 1982, on the auspicious occasion of the Royal Bicentennial Celebrations of Bangkok, Her Majesty the Queen asked for His Majesty?s permission to renovate the Mansion to be used as a museum to honour King Rama V by displaying his photographs, art and artefacts to commemorate royal visits to Europe as well as to exhibit Thai handicrafts to serve as a showcase of the national heritage for future generations.

Vimanmek Mansion

Vimanmek Mansion is the largest residence in Dusit Garden. Its elaborate architectural style reflects a western influence. The building has two right-angled wings. Each wing is 60 metres long and 20 metres high. It is a three-storey building except for the part where the King resided, which is octagonal and has four-storeys. The ground floor is brick and cement while the upper floors are built of golden teakwood planks. There are altogether 31 exhibition rooms, some of which maintain the atmosphere of the past, especially the bedrooms, the Audience Chamber and the bathrooms. Some rooms house exhibitions of art works, for example, there is a silverware display room, a ceramic display room, a glassware display room and an ivory display room.

Besides Vimanmek Mansion and the Amporn Satarn Mansion in the compound of Dusit Garden or Dusit Palace (as it was later renamed by King Rama V), King Rama V allocated plots of land for the construction of residences for his Queens, consorts, sisters, daughters, and his other wives. He also named gardens, canals, gates and roads after the names of ancient Chinese porcelain commonly called ?Khrueng Kim Tung?, which were very popular at the time. For example, the residence that belonged to Her Majesty Queen Srisawarindhira was named Suan Hong Residence (Swan Garden Residence). Now these residences, which are no longer used by the Royal Family and located north of Vimanmek Mansion, have been turned into museum buildings and a hall for royal coaches to be shown to the general public.

Suntichaiprakan : สวนสันติชัยปราการ

Thai's Panorama for your website :  Embed in your web

Suntichaiprakan : สวนสันติชัยปราการ
Author: 
poj1967
Pano description: 

สวนสาธารณะสันติชัยปราการ เป็นสวนสาธารณะระดับชุมชนเมือง สร้างบนพื้นที่ประมาณ 8 ไร่เศษ บริเวณโดยรอบป้อมพระสุเมรุ ซึ่งตั้งอยู่ที่ช่วงปลายถนนพระอาทิตย์ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาตรงปากคลองบางลำพู สวนแห่งนี้จัดสร้างขึ้นเนื่องในมหามงคลสมัย เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2542 โดยภายในบริเวณสวนมี พระที่นั่งสันติชัยปราการ ที่มีตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติมาประดับไว้ พร้อมกับท่ารับเสด็จขึ้นลงเรือพระที่นั่ง เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นที่จัดพระราชประเพณีต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับแม่น้ำเจ้าพระยา
สวนแห่งนี้มีทัศนียภาพของคุ้งแม่น้ำเจ้าพระยาที่สวยงามมาก นับเป็นสวนสาธารณะเพียงไม่กี่แห่งของกรุงเทพมหานคร ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ชื่นชมบรรยากาศริมแม่น้ำ และสามารถชมกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคในพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินได้อย่างชัดเจน
สวนสาธารณะสันติชัยปราการ นับเป็นตัวอย่างที่ดีของการพัฒนาเมืองเก่าที่มีประวัติศาสตร์และโบราณสถาน นับเป็นนันทนสถานเอนกประสงค์ที่ได้ประโยชน์ใช้สอยทั้งด้านการพักผ่อนหย่อนใจ การศึกษา และการอนุรักษ์ (ป้อมพระสุเมรุ) พื้นที่โดยรอยได้รับการออกแบบให้สามารถใช้เป็นที่ออกกำลังกายได้หลายประเภท เช่น การเต้นแอโรบิค รำมวยจีน สามารถเป็นสถานที่จัดงานของท้องถิ่นและรัฐบาล เช่น พิธีต้อนรับแขกจากต่างประเทศ รวมทั้งด้านวัฒนธรรม เช่น พิธีลอยกระทง สงกรานต์ เป็นต้น

Santichai Prakan Park or Santichaiprakan Park (Thai: สวนสาธารณะสันติชัยปราการ) is a small public park that lies sandwiched between Phra Athit Road and the eastern bank of the Chao Phraya River. Santichai Prakan Park covers an area of only 1.28 hectares (approx.), and due to its small size and terraced banks is probably unsuitable for running. It does however have bicycles available for hire to explore the local area and visit the many nearby attractions.

Benjakitti Park : สวนเบญจกิติ

Thai's Panorama for your website :  Embed in your web

Benjakitti Park : สวนเบญจกิติ
Author: 
poj1967
Pano description: 

สวนเบญจกิติ (อังกฤษ - Benjakitti Park) เป็นสวนสาธารณะเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในวาระพระชนมายุครบ 60 พรรษาเมื่อปี พ.ศ. 2535 ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่โรงงานยาสูบเดิม ข้างศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ถนนรัชดาภิเษกช่วงระหว่างถนนพระรามที่ 4กับ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

สวนเบญจกิติ เป็นการพัฒนาพื้นที่โดยรอบ "บึงยาสูบ" ขนาด 200x800 เมตร ที่เกิดจากการขุดดินถมที่ บริเวณอาคารโรงงานยาสูบ โครงการสวนสาธารณะนี้เป็นส่วนของโครงการพัฒนาพื้นที่ทดแทนโรงงานยาสูบระยะที่ 1 ตามมติคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลนายอานันท์ ปันยารชุน ที่ให้ย้ายโรงงานยาสูบออกไปนอกกรุงเทพมหานคร

ชื่อสวนเบญจกิติได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ มาทรงทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2547

Her Majesty Queen Sirikit has granted the name "Benjakiti" for the park.
The Royal Thai Government formally approved through the resolution of the Cabinet on December 24, 1991 the relocation of the Thailand Tobacco Monopoly which occupies around 430 rai of land to the provinces and the development of this area into a public park.

Naval Museum 2 : พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ

Thai's Panorama for your website :  Embed in your web

Naval Museum 2 : พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ
Author: 
poj1967
Pano description: 

พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ เป็นพิพิธภัณฑสถานแบบพิเศษ ทำหน้าที่ รวบรวม อนุรักษ์ วัตถุพิพิธภัณฑ์อันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ โบราณสถาน และโบราณคดีที่เกี่ยวกับกิจการทหารเรือ ภายในพิพิธภัณฑ์ เป็นที่รวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์ เกี่ยวกับ วัตถุพิพิธภัณฑ์สมัยโบราณของกองทัพเรือไทย ยุทธนาวีการรบครั้งสำคัญ ๆ ตลอดจนอาวุธยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ ที่เคยใช้ในการรบเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ ยังมีเรือจำลองสมัยต่าง ๆ เช่น เรือที่ใช้ในพระราชพิธีกระบวนเรือพยุหยาตราชลมารค ในสมัยรัชกาลที่ 5 เรือหลวงพระร่วง เรือเหรา และเรือหลวงมัจฉาณุ
สิ่งที่น่าสนใจที่สุดในพิพิธภัณฑ์ทหารเรือที่หาชมได้ยาก ก็คือ เรือหลวงมัจฉานุ ซึ่งเป็นเรือดำน้ำรุ่นแรกของกองทัพเรือไทย ที่บางส่วนได้ถูกเก็บรักษาไว้ ณ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้

The museum contains information about the naval history which Samut Prakan province played an important part. In the museum grounds are a seaplane, submarine, tanks and various guns. Inside there are many model ships. The highlights include H.T.M.S. Machanu, the first submarine in Thailand, and the first lighthouse in Thailand.

Read more: http://www.paknam.com/tourist-attractions/naval-museum.html#ixzz1JxOW1wqb