รวมรายชื่อสถานประกอบการโครงการเมืองไทย 360องศา กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

โครงการ เมืองไทย360องศา
ด้วยความตระหนักของความสำคัญของเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว ควบคู่กับความเข็มข้นของการแข่งขันในตลาดการท่องเที่ยวนานาชาติ จึงเป็ฯที่มาของความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้ทัดเทียม และแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ SawasdeeVR.com จัดทำโครงการ เมืองไทย 360 องศา ถ่ายภาพเสมือนจริง แบบพาโนรามา 360 องศา ให้แก่พันธมิตรผู้ประกอบกิจการเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในประเทศไทย เพื่อเสริมศักยภาพให้สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นๆได้ดียิ่งขึ้น ผู้ประกอบการที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ สามารถลงทะเบียน กับคุณพิมลบุณย์ แป้นกลัด pimolbun.pang@tat.or.th การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยส่งรายละเอียด และคุณสมบัติเพื่อประกอบการพิจารณาดังนี้
---------------------------------------------------------------------------------------------------
คุณสมบัติเพื่อประกอบการพิจารณา
1. โรงแรม และรีสอร์ท ที่มีคุณภาพมาตรฐาน 5 ดาว ขึ้นไป หรือ ในกรณีเป็นสถานประกอบการ ขนาดกลางถึงขนาดย่อม แนว Boutique Resort ต้องมี เอกลักษณ์โดดเด่น ไม่เหมือนใคร มีคุณภาพมาตรฐานสากล บริการดีประทับใจ สถานที่สะอาดถูกสุขอนามัย
2. ศาสนาสถาน พิพิธภัณฑ์ สวนสนุก ศูนย์การค้า ห้องสมุด สถานบันเทิง สถานที่ท่องเที่ยวเอกชน และรัฐบาล ที่เปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยวทั่วไปโดยไม่ต้องนัดหมายล่วงหน้า มีความสะอาด ปลอดภัย ปริการที่ดี และไม่เป็นแหล่งอบายมุข ส่อให้ผิดศีลธรรมอันดีของประชาชน และภาพพจน์ของประเทศ
3. ภัตตาคาร ร้านอาหาร ที่มีคุณภาพมาตรฐาน อาหารอร่อย สะอาด ปลอดภัย บริการดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เอกลักษณ์ที่โดดเด่น เช่น เรื่องความอร่อย สถานที่สวยงาม บริการที่ดีน่าสนใจ

โดยสามารถ ลงทะเบียน ส่งภาพถ่าย และ รายละเอียดของสถานประกอบการ สินค้า และบริการต่างๆ ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น ประทับใจ มาที่ คุณพิมลบุณย์ แป้นกลัด pimolbun.pang@tat.or.th การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

---------------------------------------------------------------------------------------------------
ผู้ประกอบการที่ผ่านการพิจารณาเข้าร่วมโครงการจะได้รับ
1. ถ่ายทำภาพเสมือนจริง แบบพาโนรามา 360 องศา จำนวน 3 ตำแหน่งจุดหมุน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (มูลค่า 15,000 บาท)
2. ภาพจะได้รับการเผยแพร่ใน เว็บไซต์ www.SawasdeeVR.com โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เป็นเวลา 1 ปี (ฟรีค่าบำรุง Server ปีละ500 บาท ต่อ 1 ตำแหน่งจุดหมุน)
3. ภาพที่ได้รับการเผยแพร่ใน เว็บไซต์ www.SawasdeeVR.com ผู้ประกอบการสามารถที่จะนำไปใช้ประชาสัมพันธ์ต่างๆได้ พร้อมทั้งนำไปใช้ในเว็บไซต์ของผู้ประกอบการเอง หรือส่งต่อไปเว็บอื่นๆได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ผ่านปุ่ม Embed in your web ใต้ภาพ พาโนรามา 360 องศา แต่ละภาพ ใน เว็บไซต์ www.SawasdeeVR.com
4. ได้รับการประชาสัมพันธ์ ที่สื่อสังคมออนไลน์ Facebook ของ SawasdeeVR และได้รับการ Review ประกอบ หรือใส่ข้อมูลของสถานประกอบการใต้ภาพ และ Hyper Link ไปยังเว็บไซต์ของสถานประกอบการในที่แสดงภาพ 360 องศานั้นๆทาง www.SawasdeeVR.com
5. ได้รับสิทธิในถ่ายทำภาพเสมือนจริง แบบพาโนรามา 360 องศา เพิ่มเติมจาก 3 ตำแหน่ง ข้างต้นในข้อ 1 ในราคาพิเศษ เพียงตำแหน่งละ 2,000 บาท (จากราคาปกติ ตำแหน่งละ 5,000 บาท) และสิทธิต่างๆในข้อ 2 ถึง 4 โดยต้องแจ้งล่วงหน้า และถ่ายทำในคราวเดียวกับการถ่ายทำในข้อ 1 เท่านั้น

---------------------------------------------------------------------------------------------------
สิ่งที่ผู้ประกอบการจะต้องรับทราบ และดำเนินการ
1. เลือกสถานที่เหมาะสมในการถ่ายทำ 3-6 สถานที่ เพื่อให้คณะทำงานพิจารณา และเตรียมสถานที่ให้พร้อม สะอาด สวยงาม และเป็นระเบียบ การถ่ายทำต่อ 1 สถานที่จะใช้เวลาประมาณ 5-10 นาที
2. ในกรณีเป็น Hotel / Resort จะต้องเตรียมที่พัก และอาหารทุกมื้อ สำหรับทีมงาน 4 ท่าน จำนวน 2ห้อง โดยห้องที่ใช้พัก จะได้รับการ ถ่ายทำ และ Review ในเว็บไซต์ www.SawasdeeVR.com
ในกรณีที่คณะทำงานไม่สามารถ Review Overnight ในเที่ยวที่ไปถ่ายทำ คณะทำงานสามารถไปภายหลังได้ โดยจะแจ้งให้ ผู้ประกอบการทราบล่วงหน้า 7 - 14 วัน ก่อนการ Review
3. ในกรณีเป็น ภัตตาคาร ร้านอาหาร จะต้องเตรียมอาหารสำหรับทีมงาน 4 ท่าน โดยอาหารที่เตรียมจะใช้ในการ ถ่ายภาพ และ Review ในเว็บไซต์ www.SawasdeeVR.com
4. ในกรณีที่เป็นสถานประกอบการณ์อื่นๆ ควรเตรียมสถานที่ให้เหมาะสมต่อการนำเสนอ โดยศึกษารูปแบบของสถานที่ใกล้เคียงกันจาก เว็บไซต์ www.SawasdeeVR.com
5. ทางคณะทำงานจะแจ้งกำหนดเวลาให้ทราบล่วงหน้ามากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยประมาณ 5-7 วัน แต่บางกรณี หากเกิดเหตุสุดวิสัยเราอาจสามารถแจ้งท่านเพียง 1-2 วันล่วงหน้า คาดว่าการถ่ายทำทั้งหมดจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปี 2554 นี้
6. ในกรณีสถานประกอบการอยู่ ต่างจังหวัด (นอกเขต กรุงเทพฯและปริมณฑล) ผู้ประกอบการจะต้องเตรียมพาหนะ หรือ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง แก่คณะทำงาน จำนวน 4 ท่าน ซึ่งค่าใช้จ่ายนี้ อาจจะเฉลี่ยกับผู้ประกอบการอื่นๆในจังหวัดนั้นๆ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไป
7. ผู้ประกอบการยอมรับความเห็นและคำแนะนำของคณะทำงาน ซึ่งเมื่อ Review แล้ว อาจจะไม่ได้รับ เลือกให้ลงใน เว็บไซต์ www.SawasdeeVR.com ก็ได้ ดังนั้นผู้ประกอบการควรจะคำนึงถึงมาตรฐาน ของสถานประกอบการ สินค้า และบริการของตน ก่อนพิจารณาตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ
8. เตรียมผู้ประสานงานที่ประจำอยู่ที่จุดถ่ายทำ และเบอร์มือถือ เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน
9. ภาพที่ผ่านการคัดเลือกจะออนไลน์ ทาง www.SawasdeeVR.com โดยประมาณ 4 - 6 สัปดาห์หลังการถ่ายทำ

---------------------------------------------------------------------------------------------------

องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยว พ.ศ. 2502 นั้น มีหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นส่วนใหญ่ ต่อมาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้ขยายตัวอย่างกว้างขวางรวดเร็ว จำเป็นต้องปรับปรุงอำนาจหน้าที่ของ อ.ส.ท. ให้มีขอบเขตการปฏิบัติงานกว้างขวางยิ่งขึ้นทั้งในด้านการพัฒนา อนุรักษ์ทรัพยากรทางการท่องเที่ยว และ การส่งเสริมเผยแพร่ จึงได้มีการนำเสนอร่างพระราชบัญญัติ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ ร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพื่อให้ หน่วยงานการท่องเที่ยวของรัฐ มีอำนาจหน้าที่และรับผิดชอบในการพัฒนาส่งเสริมเผยแพร่ และ ดำเนินกิจการ เพื่อเป็นการริเริ่มให้มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ตลอดจนคุ้มครองให้ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวด้วย สภานิติบัญญัติแห่งชาติซึ่งทำหน้าที่รัฐสภาในการประชุมครั้งที่ 41 วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2522 ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติทั้ง 2 ฉบับ แล้วปรากฏว่า ร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบธุรกิจ เกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไม่ผ่านการพิจารณา ส่วนพระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ผ่านการพิจารณาประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่มที่ 96 ตอนที่ 72 วันที่ 4 พฤษภาคม 2522 จัดตั้ง "การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย" ขึ้น มีชื่อย่อว่า "ททท."

โครงการเมืองไทย 360 องศา ปิดรับสมัคร ในวันที่ 31 สิงหาคม 2554

poj1967's picture

ทาง SawasdeeVR.com มีความยินดีที่จะแจ้งให้ท่านได้ทราบว่าตามที่ท่านได้เข้าร่วมโครงการ เมืองไทย 360 องศากับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บัดนี้สถานประกอบการของท่านได้ถูกจัดแสดงอยู่ในเว็บ www.SawasdeeVR.com แล้ว
ท่านสามารถ นำภาพ 360 องศา ของท่านมาใส่ในเว็บไซต์ของท่านโดย เลือกภาพที่ต้องการ และกดปุ่ม Embed in your web และ copy code ไปใส่ใน เว็บไซต์ของท่าน หรืิอ ส่งต่อให้พันธมิตรทางธุรกิจอื่นๆของท่าน อาทิ เว็บการจองห้องพัก หรือ เว็บที่ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวอื่นๆ

นอกจากนั้น ท่านยังสามารถ กด แชร์ภาพของท่าน ไปยัง Social Network ต่างๆ อาทิ Facebook หรือ Twitter
ได้อีกด้วย

โดยภาพเหล่านี้ทาง SawasdeeVR.com จะทำการเก็บรักษาและให้บริการเผยแพร่เป็นเวลา 1 ปี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

ทาง SawasdeeVR.com ขอขอบพระคุณอย่างสูงที่ท่านเข้าร่วม โครงการ เมืองไทย 360 องศา กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า บริการของ SawasdeeVR.com จะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของท่านและการท่องเที่ยวของประเทศไทย

รายนามผู้ร่วมกิจกรรม ที่จัดแสดงใน SawasdeeVR แล้ว

2011_06_17: Bliston Suwan Park View : K. Yada 089-780-2067, 02-658-7979 ext.7102
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/bliston-suwan-park-view
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/bliston-suwan-park-view-1
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/bliston-suwan-park-view-2
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/bliston-suwan-park-view-3
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/bliston-suwan-park-view-4
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/bliston-suwan-park-view-5
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/bliston-suwan-park-view-6

2011_06_17: Baan K Serviced Residence Managed by Bliston : K. Yada 089-780-2067, 02-658-7979 ext.7102
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/baan-k-residence-bliston-fa...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/baan-k-residence-bliston-1
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/baan-k-residence-bliston-2
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/baan-k-residence-bliston-3
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/baan-k-residence-bliston-4
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/baan-k-residence-bliston-5

2011_07_07: lebua Hotels & Resorts : Khun A 087 138 7854 jittranuch@lebua.com
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/bangkok-panoramic-view-balc...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/dome-restaurant
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/tower-club-lebua-bedroom-ba...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/tower-club-lebua-2-bedroom-...

2011_07_15: Best Western Serenity Hua Hin : คุณป้อม สุมน 086-143-7396, 032-522-225 gm@serenitresorts.com
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/best-western-serenity-hua-h...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/best-western-serenity-hua-h...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/best-western-serenity-hua-h...

2011_07_15: Coral Hotel: Melanie Martin K.ตู่ K.พร K.โป้ง 032-817-121 melanie.coralhotel@gmail.com
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/coral-hotel-bangsaphan-1
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/coral-hotel-bangsaphan-2
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/coral-hotel-bangsaphan-3
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/coral-hotel-bangsaphan-4

2011_07_15: VARTIKA Resovilla KuiBuri: K.Kung Udomsuk 081-913-2169 gm@vartikakuiburi.com, K.Rinlaphat 081-840-4268
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/vartika-resovilla-1
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/vartika-resovilla-2
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/vartika-resovilla-3
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/vartika-resovilla-4
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/vartika-resovilla-5
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/vartika-resovilla-6

2011_07_19 Siam Niramit : 02-649-9222, 02 649-9280-3 info@siamniramit.com, pannin@siamniramit.com
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/siam-niramit-1
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/siam-niramit-2
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/siam-niramit-3
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/siam-niramit-4
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/siam-niramit-5

2011_08_01 FX Hotel Makkasan : K.Nook Sasipimon 087-915-0555, fxhotelmakkasan@furama.com, sasipimon@furama.com
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/fx-hotel-makkasan-bangkok-1
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/fx-hotel-makkasan-bangkok-2
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/fx-hotel-makkasan-bangkok-3
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/fx-hotel-makkasan-bangkok-4
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/fx-hotel-makkasan-bangkok-5

2011_08_01 President Solitaire Hotel & Spa : K.Joy Prapaporn 081-829-2555, 02-255-7200 enquiry@presidentsolitaire.com , Ananda Spa, k.Daraka 089-121-9469, 02-695-0555, spamanager@presidentsolitaire.com, gm@presidentsolitaire.com
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/president-solitaire-hotel-s...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/president-solitaire-hotel-s...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/president-solitaire-hotel-s...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/president-solitaire-hotel-s...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/president-solitaire-hotel-s...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/president-solitaire-hotel-s...

2011_08_01 Kingston Suites: K.Kunwadee 081-341-2143, 02-120-8288, manager@kingstonbangkok.com
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/kingston-suites-1
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/kingston-suites-2
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/kingston-suites-3

2011_08_01 On8 Bangkok boutique hotel : K. Aermporn, 02-254-8866 manager@on8bangkok.com
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/on8-bangkok-boutique-hotel-1
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/on8-bangkok-boutique-hotel-2
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/on8-bangkok-boutique-hotel-3
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/on8-bangkok-boutique-hotel-4
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/on8-bangkok-boutique-hotel-5

2011_08_01 BEST WESTERN Bangkok Hiptique Hotel : K.Marisa Sukklub 081-689-1863 contactus@lubd.com
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/best-western-bangkok-hiptique
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/best-western-bangkok-hiptiq...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/best-western-bangkok-hiptiq...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/allure-restaurant-and-wine-bar

2011_08_01 Landmark Bangkok คุณ เกศ 081-616-6593 communications@landmarkbangkok.com
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/landmark-bangkok-01
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/landmark-bangkok-02
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/landmark-bangkok-03

2011_08_01 Chaophraya Cruises : K.วิภาดา 085-0711-965, 02-541-5599 ao.yaoy@hotmail.com
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/chaophraya-cruises-1
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/chaophraya-cruises-2
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/chaophraya-cruises-3
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/chaophraya-cruises-4
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/chaophraya-cruises-5

2011_08_02 Bolan Essentially Thai Restaurant : K.Bo, K.Ple 02 260-2962, pr@bolan.co.th
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/bolan-essentially-thai-rest...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/bolan-essentially-thai-rest...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/bolan-essentially-thai-rest...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/bolan-essentially-thai-rest...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/bolan-essentially-thai-rest...

2011_08_02 Citrus K. Navin Kaewtipnate 085-161-0867, 02-261-7711, hm@citrus22bangkok.com
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/citrus-sukhumvit-22-01
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/citrus-sukhumvit-22-02

2011_08_03 Lub D Siam : k.วรนุช 02-635-7374 contactus@lubd.com
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/lub-d-bangkok-siam-square-01
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/lub-d-bangkok-siam-square-02
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/lub-d-bangkok-siam-square-03
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/lub-d-bangkok-siam-square-04
2011_08_03 Lub D Silom : k.วรนุช 02-635-7374 contactus@lubd.com
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/lub-d-bangkok-silom-01
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/lub-d-bangkok-silom-02
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/lub-d-bangkok-silom-03
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/lub-d-bangkok-silom-04

2011_08_18 Tiew Maprao Ao Pran Resort: K.Oat 081-371-8919,032-646-277 http://www.tiewmapraoresort.com
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/tiew-maprao-ao-pran-resort-1
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/tiew-maprao-ao-pran-resort-2
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/tiew-maprao-ao-pran-resort-3

2011_08_24 Windsor Suites Hotel, Khun Wa 084-125-4625, Khun Pat 02-262-1234 proffice@windsorsuiteshotel.com
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/windsor-suites-hotel-1
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/windsor-suites-hotel-2
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/windsor-suites-hotel-3
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/windsor-suites-hotel-4
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/windsor-suites-hotel-5
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/windsor-suites-hotel-6
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/windsor-suites-hotel-7
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/windsor-suites-hotel-8
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/windsor-suites-hotel-9
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/windsor-suites-hotel-10
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/windsor-suites-hotel-11
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/windsor-suites-hotel-12
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/windsor-suites-hotel-13
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/windsor-suites-hotel-14
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/windsor-suites-hotel-15
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/windsor-suites-hotel-16

Windsor Suites Cafe
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/windsor-suites-cafe-1-winds...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/windsor-suites-cafe-2-winds...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/windsor-suites-cafe-3-winds...

Golden Palace Restaurant at Windsor Suites Hotel
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/golden-palace-1-windsor-sui...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/golden-palace-2-windsor-sui...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/golden-palace-3-windsor-sui...

Youzen Japanese Restaurant
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/youzen-japanese-restaurant-01
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/youzen-japanese-restaurant-02
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/youzen-japanese-restaurant-03

2011_08_24 Adelphi Suites K.เจน 083-426-7889, 02-617-5100
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/adelphi-suites-1
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/adelphi-suites-2
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/adelphi-suites-3
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/adelphi-suites-4
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/adelphi-suites-5
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/adelphi-suites-6
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/adelphi-suites-7
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/adelphi-suites-8

2011_08_24 Adelphi Grande, K.Somporn Kamdeemad, fom@adelphigrande.com , 089-121-9469, 02-695-0505
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/adelphi-grande-1
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/adelphi-grande-2
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/adelphi-grande-3
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/adelphi-grande-4
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/adelphi-grande-5

FoodLoft Central Pattaya Beach, K. Monapat Sinsiripattanapol simonnapat@central.co.th 02-793-7460 , cdsfoodloftpy@central.co.th K.LIOYD SRISUGDA 084 812 8585 foodloftmanagerPY@central.co.th
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/foodloft-international-cuis...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/foodloft-international-cuis...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/foodloft-international-cuis...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/foodloft-international-cuis...

Nova Platinum Pattaya, Ms. Varongpat Nanthivatcharin K.พลับ 089-832-2878 varongpat.n@novagold.amari.com
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/nova-platinum-hotel-pattaya...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/nova-platinum-hotel-pattaya...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/nova-platinum-hotel-pattaya...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/nova-platinum-hotel-pattaya...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/nova-platinum-hotel-pattaya...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/nova-platinum-hotel-pattaya...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/nova-platinum-hotel-pattaya...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/nova-platinum-hotel-pattaya...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/nova-platinum-hotel-pattaya...

Amari Nova Suites
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/amari-nova-suites-pattaya-%...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/amari-nova-suites-pattaya-%...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/amari-nova-suites-pattaya-%...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/amari-nova-suites-pattaya-%...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/amari-nova-suites-pattaya-%...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/amari-nova-suites-pattaya-%...

Nova Gold Hotel Pattaya
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/nova-gold-hotel-%E0%B9%82%E...

http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/nova-gold-hotel-%E0%B9%82%E...

http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/nova-gold-hotel-%E0%B9%82%E...

Sunset Village Beach Resort, K.Visoot Thessomboon rgm@sunsetpark.co.th 081-488-6305
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/sunset-village-beach-resort-1
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/sunset-village-beach-resort-2
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/sunset-village-beach-resort-3
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/sunset-village-beach-resort-4
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/sunset-village-beach-resort-5
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/sunset-village-beach-resort-6

Sunset Park Resort and Spa
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/sunset-park-resort-and-spa-1
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/sunset-park-resort-and-spa-2
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/sunset-park-resort-and-spa-3
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/sunset-park-resort-and-spa-4
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/sunset-park-resort-and-spa-5
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/sunset-park-resort-and-spa-6
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/sunset-park-resort-and-spa-7
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/sunset-park-resort-and-spa-8
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/sunset-park-resort-and-spa-9
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/sunset-park-resort-and-spa-10
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/sunset-park-resort-and-spa-11

Wanatara Spa at Sunset Park
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/wanatara-spa-sunset-park-1
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/wanatara-spa-sunset-park-2
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/wanatara-spa-sunset-park-3
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/wanatara-spa-sunset-park-4

Tamnanpar Resort and Restaurant , คุณนก คณิศร ไตรรัตนจรัสพร tamnanpar@hotmail.com , 081-687-0137

http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/tamnanpar-resort-%E0%B8%95%...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/tamnanpar-resort-%E0%B8%95%...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/tamnanpar-resort-%E0%B8%95%...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/tamnanpar-resort-%E0%B8%95%...

http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/tamnanpar-resort-%E0%B8%95%...

http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/tamnanpar-resort-%E0%B8%95%...

http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/tamnanpar-resort-%E0%B8%95%...

http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/tamnanpar-resort-%E0%B8%95%...

http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/tamnanpar-resort-%E0%B8%95%...

http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/tamnanpar-resort-%E0%B8%95%...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/tamnanpar-resort-%E0%B8%95%...

http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/tamnanpar-resort-%E0%B8%95%...

http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/tamnanpar-resort-%E0%B8%95%...

http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/tamnanpar-resort-%E0%B8%95%...

http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/tamnanpar-resort-%E0%B8%95%...

http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/tamnanpar-resort-%E0%B8%95%...

http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/tamnanpar-resort-%E0%B8%95%...

2011_11_14 FaaSai Resort and Spa K.Bronwen and Surin Laopha, 086-889-2595, 081-342-6234 , info@faasai.com
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/faasai-resort-and-spa-%E0%B...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/faasai-resort-and-spa-%E0%B...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/faasai-resort-and-spa-%E0%B...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/faasai-resort-and-spa-%E0%B...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/faasai-resort-and-spa-%E0%B...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/faasai-resort-and-spa-%E0%B...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/faasai-resort-and-spa-%E0%B...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/faasai-resort-and-spa-%E0%B...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/faasai-resort-and-spa-%E0%B...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/faasai-resort-and-spa-%E0%B...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/faasai-resort-and-spa-%E0%B...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/faasai-resort-and-spa-%E0%B...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/faasai-resort-and-spa-%E0%B...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/faasai-resort-and-spa-%E0%B...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/faasai-resort-and-spa-%E0%B...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/faasai-resort-and-spa-%E0%B...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/faasai-resort-and-spa-%E0%B...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/faasai-resort-and-spa-%E0%B...

2011_11_18 PB Valley Resort, Mr.Heribert Gaksch 081-834-7910, 02-262-0030-3, hospitality@pb-partners.com , www.khaoyaiwinery.com , www.pb-partners.com

http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/pb-valley-resort-%E0%B8%9E%...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/pb-valley-resort-%E0%B8%9E%...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/pb-valley-resort-%E0%B8%9E%...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/pb-valley-resort-%E0%B8%9E%...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/pb-valley-resort-%E0%B8%9E%...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/pb-valley-resort-%E0%B8%9E%...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/pb-valley-resort-%E0%B8%9E%...

2011_11_18 PB Valley Restaurants
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/pb-valley-restaurant-%E0%B8...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/pb-valley-restaurant-%E0%B8...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/pb-valley-restaurant-%E0%B8...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/pb-valley-restaurant-%E0%B8...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/pb-valley-restaurant-%E0%B8...

2011_11_18 PB Winery
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/pb-winery-1
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/pb-winery-%E0%B9%82%E0%B8%A...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/pb-winery-%E0%B9%82%E0%B8%A...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/pb-winery-%E0%B9%82%E0%B8%A...

2011_11_19 Baan Phu Luang Resort, คุณ วริศา baanphuluang@gmail.com Tel. 089-821-4671
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/baan-phu-luang-resort-%E0%B...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/baan-phu-luang-resort-%E0%B...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/baan-phu-luang-resort-%E0%B...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/baan-phu-luang-resort-%E0%B...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/baan-phu-luang-resort-%E0%B...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/baan-phu-luang-resort-%E0%B...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/baan-phu-luang-resort-%E0%B...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/baan-phu-luang-resort-%E0%B...

2011_11_21 The Monmanee Travel & Lifestyle Hotel : K.Earth 084 457 7787, monmaneehotel@hotmail.com
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/monmanee-travel-lifestyle-h...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/monmanee-travel-lifestyle-h...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/monmanee-travel-lifestyle-h...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/monmanee-travel-lifestyle-h...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/monmanee-travel-lifestyle-h...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/monmanee-travel-lifestyle-h...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/monmanee-travel-lifestyle-h...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/monmanee-travel-lifestyle-h...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/monmanee-travel-lifestyle-h...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/monmanee-travel-lifestyle-h...

2011_11_29: Viva Garden Managed by Bliston : K. Yada 089-780-2067, 02-658-7979 ext.7102
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/viva-garden-serviced-reside...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/viva-garden-serviced-reside...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/viva-garden-serviced-reside...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/viva-garden-serviced-reside...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/viva-garden-serviced-reside...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/viva-garden-serviced-reside...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/viva-garden-serviced-reside...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/viva-garden-serviced-reside...

2012_03_23 Dhabkwan Resort and Spa : K.อ้อ Nopparat Khanasuk 086-304-1534, 02-969-1200 Nopparat.or@gmail.com
www.dhabkwan.com
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/dhabkwan-resort-and-spa-%E0...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/dhabkwan-resort-and-spa-%E0...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/dhabkwan-resort-and-spa-%E0...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/dhabkwan-resort-and-spa-%E0...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/dhabkwan-resort-and-spa-%E0...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/dhabkwan-resort-and-spa-%E0...

2012_03_27: Citin Loft Pattaya : Jasveen Walia : jasveen.walia@compasshospitality.com
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/citin-loft-pattaya-%E0%B8%8...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/citin-loft-pattaya-%E0%B8%8...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/citin-loft-pattaya-%E0%B8%8...

2012_03_27: Citin Loft Pattaya : Jasveen Walia : jasveen.walia@compasshospitality.com
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/citin-garden-resort-%E0%B8%...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/citin-garden-resort-%E0%B8%...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/citin-garden-resort-%E0%B8%...

2012_03_28: Brookside Valley Resort : คุณกิ๊ฟ อลิสรา ยืนตระกูลชัย : marketing@brookside.co.th : 02-6930233, 086 342 0763
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/brookside-valley-resort-%E0...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/brookside-valley-resort-%E0...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/brookside-valley-resort-%E0...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/brookside-valley-resort-%E0...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/brookside-valley-resort-%E0...

2012_03_28 The Eugenia Bangkok : Watcharaporn Lukhaphon Sale and Maketing Manager, 087-134-6502, 02-259-9011-9 saleandmarketing@theeugenia.com www.theeugenia.com
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/eugenia-bangkok-1
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/eugenia-bangkok-2
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/eugenia-bangkok-3
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/eugenia-bangkok-4

2012_03_29: Kacha Resort & Spa Koh Chang : คุณ ภวรรต หล่อตระกูลงาม : pawat@kohchangkacha.com : 02 621 5501, 087 3438684
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/kacha-resort-spa-koh-chang-...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/kacha-resort-spa-koh-chang-...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/kacha-resort-spa-koh-chang-...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/kacha-resort-spa-koh-chang-...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/kacha-resort-spa-koh-chang-...

2012_03_29 : Sea View Resort & Spa Koh Chang : คุณ นิสาชล ฉันทโชติ : reservation@seaviewkohchang.com : 086-3257142, 039-552802
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/sea-view-resort-spa-koh-cha...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/sea-view-resort-spa-koh-cha...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/sea-view-resort-spa-koh-cha...

2012_03_29 : The Chill Koh Chang Resort & Spa : K. Sudaporn Sangakorn : sudaporn@kge.co.th : 039-552555, 02-9514455 ext302
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/chill-koh-chang-resort-spa-...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/chill-koh-chang-resort-spa-...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/chill-koh-chang-resort-spa-...

2012_03_30 : The Dewa Koh Chang : คุณ ธีราวรรณ ตันเจริญ : teerawan@thedewakohchang.com : 02-2616364
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/dewa-koh-chang-%E0%B9%80%E0...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/dewa-koh-chang-%E0%B9%80%E0...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/dewa-koh-chang-%E0%B9%80%E0...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/dewa-koh-chang-%E0%B9%80%E0...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/dewa-koh-chang-%E0%B9%80%E0...

2012_04_09 : Wanathara Health Resort and Spa : คุณ มิว : phs@wanathara.com : 02-3188895-6, 055-225180, 086-4493155
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/wanathara-health-resort-and...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/wanathara-health-resort-and...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/wanathara-health-resort-and...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/wanathara-health-resort-and...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/wanathara-health-resort-and...

2012_04_13 : Pattara Resort & Spa : คุณ เอื้อมเดือน : b00134@hotmail.com : 081-5322374 www.pattararesort.com
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/pattara-resort-spa-01
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/pattara-resort-spa-02
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/pattara-resort-spa-03
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/pattara-resort-spa-04
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/pattara-resort-spa-05
2012_04_13 : The Grand Riverside Hotel : คุณ เอื้อมเดือน : b00134@hotmail.com : 081-5322374 www.tgrhotel.com
b00134@hotmail.com
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/grand-riverside-hotel-01
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/grand-riverside-hotel-02
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/grand-riverside-hotel-03

2012_04_23 : Karon Phunaka Resort and Spa : คุณอุ๋มอิ๋ม : secretary@karonphunaka.com : 086-2262126
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/karon-phunaka-resort-and-sp...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/karon-phunaka-resort-and-sp...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/karon-phunaka-resort-and-sp...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/karon-phunaka-resort-and-sp...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/karon-phunaka-resort-and-sp...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/karon-phunaka-resort-and-sp...

2012_04_24 : Mission Hills Phuket Golf Resort & Spa : Ms.Jittima : jittima@missionhillsphuket.com : 081-5388983
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/mission-hills-phuket-golf-r...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/mission-hills-phuket-golf-r...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/mission-hills-phuket-golf-r...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/mission-hills-phuket-golf-r...

2012_04_25 : Club One Seven Phuket : Mr.Daniel See : info@cluboneseven.net : 081-9684515
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/club-one-seven-phuket-01
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/club-one-seven-phuket-02
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/club-one-seven-phuket-03

2012_04_25 : Kata Palm Resort and Spa : คุณ ทิพย์รัตน์ : sales@katapalmresort.com : 088-7652636
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/kata-palm-resort-and-spa-01
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/kata-palm-resort-and-spa-02
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/kata-palm-resort-and-spa-03
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/kata-palm-resort-and-spa-04
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/kata-palm-resort-and-spa-05

2012_04_25 : Rawai Palm Beach Resort : คุณ ทิพย์รัตน์ : sales@rawaipalmbeachresort.com : 088-7652636
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/rawai-palm-beach-resort-01
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/rawai-palm-beach-resort-02
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/rawai-palm-beach-resort-03
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/rawai-palm-beach-resort-04

2012_04_25 : The Old Phuket Karon Beach Resort : Khun Lumpoon : admin@theoldphuket.com : 086-9524577
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/old-phuket-karon-beach-reso...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/old-phuket-karon-beach-reso...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/old-phuket-karon-beach-reso...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/old-phuket-karon-beach-reso...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/old-phuket-karon-beach-reso...

2012_04_27 : Sri panwa Luxury Hotel Phuket Private Pool Villa Spa Resort : Khun Kanya : nid@sripanwa.com : 087-7138889
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/sri-panwa-luxury-hotel-phuk...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/sri-panwa-luxury-hotel-phuk...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/sri-panwa-luxury-hotel-phuk...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/sri-panwa-luxury-hotel-phuk...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/sri-panwa-luxury-hotel-phuk...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/sri-panwa-luxury-hotel-phuk...

2012_09_25 : Best Western Serenity Hua Hin : คุณป้อม สุมน 086-143-7396, 032-522-225 gm@serenitresorts.com
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/best-western-serenity-hua-h...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/best-western-serenity-hua-h...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/best-western-serenity-hua-h...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/best-western-serenity-hua-h...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/best-western-serenity-hua-h...

2012_09_26 : Nern Chalet Beachfront Hotel : คุณ อดุลย์ ตังควะนิช Direct Line: +66-81-656-4999 Email: rsvn@nernchalet.com
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/nern-chalet-beachfront-hote...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/nern-chalet-beachfront-hote...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/nern-chalet-beachfront-hote...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/nern-chalet-beachfront-hote...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/nern-chalet-beachfront-hote...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/nern-chalet-beachfront-hote...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/nern-chalet-beachfront-hote...

2012_09_29 : Jasmine Resort Hotel : คุณ เอลวิล 082-324-4994 Email: alwinp81@gmail.com
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/jasmine-resort-hotel-1
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/jasmine-resort-hotel-2
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/jasmine-resort-hotel-3
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/jasmine-resort-hotel-4
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/jasmine-resort-hotel-5
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/jasmine-resort-hotel-6
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/jasmine-resort-hotel-7
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/jasmine-resort-hotel-8
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/jasmine-resort-hotel-9
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/jasmine-resort-hotel-10

2012_10_26 : Le Méridien Chiang Rai Resort

http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/le-meridien-chiang-rai-reso...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/le-meridien-chiang-rai-reso...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/le-meridien-chiang-rai-reso...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/le-meridien-chiang-rai-reso...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/le-meridien-chiang-rai-reso...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/le-meridien-chiang-rai-reso...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/le-meridien-chiang-rai-reso...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/le-meridien-chiang-rai-reso...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/le-meridien-chiang-rai-reso...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/le-meridien-chiang-rai-reso...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/le-meridien-chiang-rai-reso...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/le-meridien-chiang-rai-reso...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/le-meridien-chiang-rai-reso...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/le-meridien-chiang-rai-reso...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/le-meridien-chiang-rai-reso...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/le-meridien-chiang-rai-reso...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/le-meridien-chiang-rai-reso...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/le-meridien-chiang-rai-reso...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/le-meridien-chiang-rai-reso...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/le-meridien-chiang-rai-reso...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/le-meridien-chiang-rai-reso...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/le-meridien-chiang-rai-reso...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/le-meridien-chiang-rai-reso...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/le-meridien-chiang-rai-reso...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/le-meridien-chiang-rai-reso...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/le-meridien-chiang-rai-reso...

2012_10_29 : Jasmine Executive Suites
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/jasmine-executive-suites-01
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/jasmine-executive-suites-02
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/jasmine-executive-suites-03
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/jasmine-executive-suites-04
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/jasmine-executive-suites-05
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/jasmine-executive-suites-06
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/jasmine-executive-suites-07
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/jasmine-executive-suites-08
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/jasmine-executive-suites-09
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/jasmine-executive-suites-10
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/jasmine-executive-suites-11
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/jasmine-executive-suites-12
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/jasmine-executive-suites-13
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/jasmine-executive-suites-14

2012_12_20 : Proud Phu Fah Hip & Green Resort
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/proud-phu-fah-hip-green-res...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/proud-phu-fah-hip-green-res...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/proud-phu-fah-hip-green-res...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/proud-phu-fah-hip-green-res...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/proud-phu-fah-hip-green-res...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/proud-phu-fah-hip-green-res...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/proud-phu-fah-hip-green-res...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/proud-phu-fah-hip-green-res...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/proud-phu-fah-hip-green-res...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/proud-phu-fah-hip-green-res...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/proud-phu-fah-hip-green-res...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/proud-phu-fah-hip-green-res...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/proud-phu-fah-hip-green-res...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/proud-phu-fah-hip-green-res...

2012_12_21 : Marisa Boutique Resort & Spa
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/marisa-boutique-resort-spa-1
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/marisa-boutique-resort-spa-2
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/marisa-boutique-resort-spa-3
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/marisa-boutique-resort-spa-4
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/marisa-boutique-resort-spa-5
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/marisa-boutique-resort-spa-6
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/marisa-boutique-resort-spa-7
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/marisa-boutique-resort-spa-8
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/marisa-boutique-resort-spa-9

2012_12_19 : Doi Kham Resort
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/doi-kham-resort-1
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/doi-kham-resort-2
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/doi-kham-resort-3
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/doi-kham-resort-4
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/doi-kham-resort-5
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/doi-kham-resort-6
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/doi-kham-resort-7
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/doi-kham-resort-8
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/doi-kham-resort-9
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/doi-kham-resort-10
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/doi-kham-resort-11
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/doi-kham-resort-12
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/doi-kham-resort-13
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/doi-kham-resort-14
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/doi-kham-resort-15

2012_12_18 : Sukhothai Treasure Resort and Spa
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/sukhothai-treasure-resort-s...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/sukhothai-treasure-resort-s...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/sukhothai-treasure-resort-s...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/sukhothai-treasure-resort-s...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/sukhothai-treasure-resort-s...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/sukhothai-treasure-resort-s...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/sukhothai-treasure-resort-s...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/sukhothai-treasure-resort-s...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/sukhothai-treasure-resort-s...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/sukhothai-treasure-resort-s...
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/sukhothai-treasure-resort-s...

2013_02_13 : St.James Hotel
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/st-james-hotel-01
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/st-james-hotel-02
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/st-james-hotel-03
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/st-james-hotel-04
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/st-james-hotel-05
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/st-james-hotel-06
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/st-james-hotel-07
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/st-james-hotel-08
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/st-james-hotel-09
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/st-james-hotel-10
http://www.sawasdeevr.com/sawasdeevr/content/st-james-hotel-11