Chao Mae Kuan Im Shrine Wat Kanlaya, ศาลเจ้าเกียนอันเกง 2

Thai's Panorama for your website :  Embed in your web

Chao Mae Kuan Im Shrine Wat Kanlaya, ศาลเจ้าเกียนอันเกง 2
Author: 
poj1967
Pano description: 

Chao Mae Kuan Im Shrine Wat Kanlaya, Thon Buri, Bangkok, Thailand

ศาลเจ้าเกียนอันเกง หรือ ศาลเจ้าแม่กวนอิม วัดกัลยา, ธนบุรี ศาลเจ้านี้มีมาแต่สมัยรัชการที่3 สร้างโดยชาวจีนฮกเกี้ยน งานจิตกรรมก็สวยงามแม้จะผ่านการเวลามาหลายทศวรรษ งานแกะสลักไม้ที่เป็นฝีมือชาวจีนโบราณสวยงามวิจิตตะการตามาก ศาลเจ้าเกียนอันเกง กรุงเทพมหานคร ได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๑ ประเภทปูชนียสถานและวัดวาอาราม

Date taken: 
Thu, 2011-08-25
0
Your rating: None

Location

Javascript is required to view this map.