Suvarnabhumi Airport: สนามบินสุวรรณภูมิ 2

Thai's Panorama for your website :  Embed in your web

Suvarnabhumi Airport: สนามบินสุวรรณภูมิ 2
Author: 
poj1967
Pano description: 

Suvarnabhumi Airport: สนามบินสุวรรณภูมิ 2
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อ “ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ”
ซึ่งมีความหมายว่า “แผ่นดินทอง” และทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เมื่อวันเสาร์ที่ 19 มกราคม พุทธศักราช 2545

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ แผ่นดินทองประตูสู่เอเชีย
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีพื้นที่ประมาณ 20,000 ไร่ (8,000 เอเคอร์)
ตั้งอยู่บนถนนบางนา - ตราด กม. 15 อยู่ห่างจากใจกลางกรุงเทพมหานคร
25 กม.

ศักยภาพ
ในระยะแรก
รองรับผู้โดยสารได้ 45 ล้านคนต่อปี
รองรับเที่ยวบินได้ 76 เที่ยวบินต่อชั่วโมง
รองรับการขนถ่ายสินค้าได้ 3 ล้านตันต่อปี

Date taken: 
Thu, 2011-09-01
0
Your rating: None

Location

Javascript is required to view this map.